Stadgar för Storskärets Intresseförening 

 

§1 Föreningens namn och språk

Föreningens namn är Storskärets Intresseförening. Dess hemort är Malax Kommun i Västra Finlands län. Föreningens språk är svenska. Föreningens primära intresse ligger i att förvalta och underhålla den kulturhistoriskt viktiga fiskemiljön med byggnader, vandringsleder och bevarandet, och underhåll i anslutning till fornminnen på Storskäret för kommande generationer. Storskärets historia som betydelsefullt fiskeläge och naturhamn i hundratals år bör dokumenteras och lyftas fram för allmänheten.

 

§2 Föreningens syfte och verksamhetsformer

-Tillvarata och arbeta för fiskarnas och fiskets fortsatta intressen vid Storskäret med omnejd, samt fiskarnas möjligheter att röra sig fritt inom hela området
-Arbeta för bevarande av natur, djur och fågelliv inom hela området och allmän efterhållning av predatorer onaturliga för miljön och till skada för det rika djurlivet.
-Arbeta för fiskestugornas och övriga byggnaders bevarande, underhåll och naturliga användning vid Storskäret med omkringliggande holmar.
-Arbeta för att alla med intresse av vistelse på Storskäret får röra sig fritt på Storskäret och intill liggande holmar och områden
-Arbeta för rätt till fiske och jakt i enlighet med Lag om Fiske samt Jaktlagen
-Föreningens målsättning är att alltid vara med eller ge utlåtanden i alla ärenden som berör Storskäret med omnejd.

 

§3 Antagande av medlemmar

Som medlemmar i föreningen kan antagas personer som är ägare till fiskarstugor, eller äger andel i fiskarstugor inom Storskäret området, eller är arrendatorer, samt övriga besökande som är intresserade av historien och naturen vid Storskäret området och som förbinder sig till att följa föreningens stadgar. Ytterligare kan en annan förening vara medlem, men med 1 röst.

Årsmötet godkänner nya medlemmar.

Medlem är skyldig att betala medlemsavgift som fastställes på föreningens årsmöte.

 

§4 Utträde ur föreningen

Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela där om till föreningens styrelse eller deras ordförande. Medlem kan även utträda genom att anmäla detta till protokollet vid föreningens möte.

 

§5 Uteslutning ur föreningen

Medlem som inte följer föreningens stadgar eller som motarbetar dess syfte kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

 

§6 Föreningens styrelse och dess mandattider

Föreningens verksamhet leds av, och för skötseln av dess ekonomi samt egendom ansvarar styrelsen.

Styrelsen består av ordförande och fyra (4) medlemmar samt två (2) ersättare som, väljs av årsmötet i februari-april. Alla
kallas till styrelsemötena.

Styrelsen väljs för två (2) år förutom ordförande som väljs årligen.

Hälften av medlemmarna är årligen i tur att avgå. Första gången avgår hälften genom lottning, därefter i tur och ordning. Styrelsen väljer bland sina medlemmar en viceordförande samt sekreterare och kassör. Styrelsen sammanträder på ordförandes, eller då denna är förhindrad, på viceordförandens kallelse.

 

§7 Beslutsförhet

Styrelsen är beslutförd då ordföranden, eller viceordföranden samt minst hälften av styrelsen är närvarande.

 

§8 Föreningens räkenskapsperiod

Föreningens bokförings- och verksamhetsår är kalenderåret. Styrelsen skall överlåta bokföringen och bokslut samt protokoll till verksamhetsgranskarna för granskning senast två veckor före årsmötet.

Verksamhetsgranskarna bör avge sitt utlåtande till styrelsen senast två dagar före årsmöte.

 

§9 Föreningens årsmöte

Vid föreningens årsmöte, som hålls i februari-april behandlas följande ärenden:
1. Val av mötesordförande, sekreterare samt två protokolljusterare, som också fungerar som rösträknare.
2. Mötets laglighet
3. Föreningens verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskning. Besluta om godkännande av och fastställande av bokslutet
4. Beslut om beviljande om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
5. Besluta om eventuella arvoden.
6. Val av styrelseordförande
7. Val av de två styrelsemedlemmar samt en ersättare som är i tur att avgå
8. Val av två verksamhetsgranskare samt ersättare för dessa,
9. Besluta om medlemsavgiften
10. Behandling av övriga ärenden som av medlem, eller medlemmar inlämnats till styrelsen senast 1 vecka före mötet.
11. Diskussion om eventuella övriga på mötet framkomna ärenden, om vilka beslut kan fattas, om mötet med enkel majoritet så beslutar.

 

§10 Protokollföring

Protokoll skall föras vid föreningens och styrelsen möten. Protokollen från föreningens årsmöten undertecknas av mötesordföranden och sekreterare samt av de valda protokolljusterarna. Styrelsens protokoll undertecknas av ordförande och sekreterare efter att de genomlästs och justerats på följande styrelsemöte.

 

§11 Föreningens beslutsordning

Alla beslut i föreningen och dess styrelse fattas med enkel majoritet, då rösterna faller lika avgör ordförandens röst, utom i frågor som gäller personval, då lotten avgör.

 

§12 Föreningens namnteckning

Föreningens namn tecknas av ordföranden, eller vid dennes förfall av viceordföranden, eller av två styrelseledamöter gemensamt. Rätten att använda bankkonto tillkommer kassören och/eller ordförande eller två styrelseledamöter gemensamt vid förfall för kassören.

 

§13 Kallelse till föreningens möte

Kallelse till föreningens årsmöte sker genom annons i Vasabladet, eller genom personlig kallelse genom brev eller e-post, eller via sociala medier eller kombination av några, minst sju dagar före mötet.

 

§14 Egendom

Föreningen har rätt att ta emot donationer samt att inneha både fast och lös egendom

 

§15 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses, används de kvarstående medlen i enlighet med beslut som fattas på föreningens sista möte.

 

§16 Övrigt

I övrigt följs vad som stadgas i lag om föreningar samt föreningens ordningsstadga.